Segons queda establert en l’Article 528, apartat segon de la Llei de Societats de Capital (LSC) es crea, en la pàgina web de la Societat, el Fòrum Electrònic d’Accionistes, al qual podran accedir amb les degudes garanties els accionistes individuals i les associacions voluntàries que es puguin constituir, amb l’objectiu de facilitar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de cada una de les Juntes Generals de la Societat que es convoquin.

Convocatoria:

Documentación para el accionista:

En relación con el punto primero del orden del día – información sobre el proceso de reestructuración societaria:

En relación con el punto segundo del orden del día—fusión por absorción (sociedades participadas):

En relación con el punto tercero del orden del día – fusión inversa:

Información de la Junta General con carácter general:

Desarrollo y acuerdos de la Junta:

Convocatoria:

Documentación para el Accionista:

Información de la Junta General con carácter general:

Desarrollo y acuerdos de la Junta:

Convocatòria:

Documentació per a l’accionista:

  • Propuesta de acuerdos Junta General Extraordinaria 2015 – 2016.

Informació de la Junta General amb caràcter general:

Desenvolupament i acords de la Junta:

Desenvolupament i acords de la Junta:

* THE INFORMATION PROVIDED IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN

Convocatòria:

Documentació relativa a les ampliacions de capital:

Informació de la Junta General amb caràcter general:

Desenvolupament i acords de la Junta: