Accionistes

Participacions / Autocartera

Participacions significatives d’accionistes i drets de vot

Cada acció representa un dret de vot, per això el número de drets de vot és 23.140.460.

A continuació es mostra el detall de les participacions significatives comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, expressades en percentatge sobre el total de drets de vot de la societat:

Notificacions de drets de vot (% de drets de vot)
CONSELLERS Participació directa (%) Participació indirecta (%) Participació total sobre el capital (%)
DAVID PRATS PALOMO 0,000 0,000 0,000
ANGEL SEGARRA FERRE 0,001 0,000 0,001
JAVIER TORRA BALCELLS 0,000 0,000 0,000
JOAN RIBÉ ARBÓS 0,001 0,000 0,001
Notificacions de drets de vot (% de drets de vot)
ACCIONISTES Participació directa (%) Participació indirecta (%) Participació total sobre el capital (%)
BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L. 89,075 0,000 89,075
PONT FAMILY HOLDING, S.L. 0,000 89,075 89,075

Participacions en societats cotitzades

La societat Borges Agricultural & Industrial Nuts no té participacions en cap societat cotitzada.

Autocartera

A excepció d’aquelles accions pròpies vinculades en cada moment al contracte de liquiditat subscrit en data 13 de juliol de 2017 amb l’entitat Bankinter Securities S.V., S.A., la societat Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA no manté accions pròpies en autocartera.