Accionistes

Participacions / Autocartera

Participacions significatives d’accionistes i drets de vot

Cada acció representa un dret de vot, per això el número de drets de vot és 23.140.460.

A continuació es mostra el detall de les participacions significatives comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, expressades en percentatge sobre el total de drets de vot de la societat:

Notificacions de drets de vot (% de drets de vot)
CONSELLERS Participació directa (%) Participació indirecta (%) Participació total sobre el capital (%)
ANTONIO PONT AMENOS 0,070 0,000 0,070
JOSE PONT AMENOS 0,063 0,000 0,063
ANTONIO PONT GRAU 0,063 0,000 0,063
DAVID PRATS PALOMO 0,000 0,000 0,000
ANGEL SEGARRA FERRE 0,001 0,000 0,001
JAVIER TORRA BALCELLS 0,000 0,000 0,000
Notificacions de drets de vot (% de drets de vot)
ACCIONISTES Participació directa (%) Participació indirecta (%) Participació total sobre el capital (%)
BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L. 89,075 0,000 89,075
PONT FAMILY HOLDING, S.L. 0,000 89,075 89,075

Participacions en societats cotitzades

La societat Borges Agricultural & Industrial Nuts no té participacions en cap societat cotitzada.

Autocartera

A excepció d’aquelles accions pròpies vinculades en cada moment al contracte de liquiditat subscrit en data 13 de juliol de 2017 amb l’entitat Bankinter Securities S.V., S.A., la societat Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA no manté accions pròpies en autocartera.