Companyia

R+D i Qualitat

I+D

Creiem fermament que la millor manera de liderar el futur és anticipar-s’hi. Per això duem a terme un esforç inversor important en investigació, innovació i millora dels processos, a fi de garantir la competitivitat i el futur de la companyia.

Els principals projectes en curs estan orientats a obtenir:

 • Millores dels processos de dessecació / deshidratació
 • Millores dels processos de producció de vapor
 • Valorització de subproductes
 • Desenvolupament de nous envasos industrials
 • Introducció de noves tecnologies en els processos de selecció de l’ametlla

Alguns dels projectes que Borges Agricultural & Industrial Nuts duu a terme són:

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S. Un.  ha rebut  una ajuda de 86.102,06 euros pel seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Reducció del consum energètic a BORGES 2”,   gestionat per l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC (IDAE), ajudes cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020. El projecte consta de dues accions diferents. El primer és substituir un assecador d’ametlla sense recirculació d’aire per un altre de recirculació molt més eficient. El segon ha consistit en la substitució d’un compressor d’aire de velocitat fixa per un compressor d’alta velocitat i alta eficiènciaenergètica, així com l’addició d’un assecador d’aire i un sistema de control avançat que proporcionen un plus d’eficiència. S’ha aconseguit un estalvi energètic estimat de 74,05 tep/any.

Objectiu principal: Projecte sectorial per al desenvolupament de sistemes que puguin utilitzar-se a escala agronòmica, productiva i industrial per detectar i eliminar l’ametlla amarga.

Objectiu específic 1: Avaluació agronòmica en camp d’arbres amargs i la seva geolocalització per possible eliminació. Confirmació mitjançant tecnologia de Espectroscpoia d’Infraroig Proper (NIRS) i utilizaciñon de kits nous de cianhídric.

Objectiu específic 2: Desenvolupament de models discriminants amb instruments NIRS de laboratori, que permetin separar l’ametlla amarga de la dolça per lots a l’entrada de recepció en cooperativa almendreras.

Objectiu específic 3: Validació de prototips amb tecnologia NIRS que permetin detectar i eliminar l’ametlla amarga, de manera individual gra a gra (one by one), de les partides d’ametlla dolça en línia de producció.

Aquest projecte per eradicar l’ametlla amarga compta amb un pressupost d’execució de 573.999 euros i s’emmarca en els ajuts a grups operatius de l’Associació Europea d’Innovació (AEI), l’objectiu és incrementar la productivitat i sostenibilitat agrícoles, a través del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2020, en la seva convocatòria 2018.

Els treballs estan finançats al 80% pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) i en un 20% pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant el Reial Decret 169/2018, de 23 de març.

L’organisme responsable del contingut d’aquest projecte és el Grup Operatiu: Detecció i eradicació de Ametlla Amarga, sent la Direcció general de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal l’autoritat encarregada de la gestió de l’aplicació de l’ajuda del FEADER i nacional corresponent.

Així mateix poden ampliar la informació en el següent link: http://ec.europa.eu/agriculture/index_es

Accions: Així les accions més importants que es pretenen realitzar en cada un dels punts són els següents:

A nivell de camp. Geolocalització de la major part d’arbres candidats amb presència d’ametlla amarga de finques comercials. Un cop marcats aquests arbres que seran identificats per tenir un comportament agronòmic diferent a la resta, es realitzaran diferents tests ràpids d’anàlisi, amb kits de detecció cianhídrica, amb tecnologia NIR portàtil (posats a punts durant el primer any) per comprovar i confirmar la presència d’ametlles amargues en aquests arbres.
A nivell d’entrada en els centres de recepció. Aquí es treballarà principalment a dos nivells. La primera és la utilització de tecnologia analítica de laboratori per a la detecció de l’àcid cianhídric procedent de la degradació de la amigdalina present en l’ametlla amarga mitjançant uns kits de detecció innovadors. I la segona, serà la discriminació per lots, mitjançant tecnologia NIR en la recepció de l’ametlla que l’agricultor dugui a la seva cooperativa. De nou es desenvoluparà un model discriminant per separar els dos col·lectius d’ametlla (dolç vs amarga).
A nivell de la línia de processament. Calibratge i validació d’un prototip NIR hiperespectral on-line, per eliminar les ametlles amargues one by one amb presència de amigdalina.

Per tant, s’esperen aconseguir diverses fites temporals que serveixin per a l’eliminació de l’ametlla amarga dels nostres camps, com són la geolocalització GPS dels arbres, els protocols d’actuació amb les analítiques dels kits de cianhídric, els models de discriminació NIR en camp (fulla i fruit) i en recepció a la central o cooperativa; i finalment validar els prototips NIR hiperespectral que permeten identificar i eliminar l’ametlla amarga en línia de processament “on line” una a una, validant en tot moment cadascuna de les actuacions.

Resultats esperats: Els potencials impactes i focus àrea que pretén consolidar aquest GO “Detecció i eradicació d’ametlla amarga”, liderat per Almendrave, és donar resposta als objectius generals del AEI-Agri, així com treballar i incidir sobre el Focus Àrea 2A i 3A.

Per tant, l’impacte últim sobre el sector és incrementar el valor afegit del sector almendrero nacional (des del productor fins al consumidor), i que aquest ofereixi en tota la cadena de valor i de distribució un producte de la major qualitat possible, i que per tant doti la possibilitat de competir a l’ametlla espanyola, amb l’ametlla produïda en altres costats del món.

Així la formació i posada en marxa d’aquest GO tindrà impacte en totes i cadascuna de les etapes des de l’agricultor al consumidor final, passant per les cooperatives, descascaradoras, indústries de transformació (pelat i repelat d’ametlla), indústries que utilitzen l’ametlla com a matèria primera en l’elaboració dels seus productes (com pot ser torroneres, indústries xocolateres, indústria de snacks en el retail) i les indústries de distribució d’aquests productes, és a dir mercats, supermercats i grans superfícies

La possibilitat d’abordar el problema des de tres nivells d’actuació, permetrà posar de manifest l’efectivitat de cada un dels filtres d’actuació en els quals es treballarà.

Sostenibilitat econòmica:

El GO està dissenyat des del seu inici per complir amb Àrea Focal 2A i 3A, millorant els resultats econòmics de les explotacions i millorant la competitivitat dels usuaris potencials d’aquesta innovació. A més, si estem eliminant l’ametlla amarga dels nostres camps, estem augmentant la qualitat de tota la cadena agroalimentària, és a dir des de l’agricultor, fins al consumidor final, passant per agrupacions, organitzacions de productors, cooperatives, indústria i organitzacions interprofessionals.

Sostenibilitat mediambiental:

La sostenibilitat mediambiental queda reflectida en el fet que en els tres nivells en què treballarà el GO, és a dir, camp, entrada a cooperativa i línia de producció, es treballarà de forma sostenible i sense contaminar el medi ambient. Així la tecnologia proposada per abordar els objectius i reptes en cap moment utilitza agents químics perillosos, ni generarà residus tòxics.

A més, gran part dels membres del GO compten amb Sistemes de Gestió Mediambiental (ISO-14001), posant en pràctica un pla integral de protecció del medi ambient.

Sostenibilitat social:

El GO, en ser una associació multidisciplinar de molts actors de tota la cadena de valor, permetrà escurçar la distància entre l’oferta científica i investigadora, que aporta un referent com l’IRTA, amb les necessitats reals del sector primari agrari i agroalimentari, representat tant per Organitzacions de Productors, Cooperatives Agroalimentàries i l’empresa privada.

A més, amb aquest GO es pretén la digitalització i el Big Data, (amb la utilització tant de tecnologies punteres, com l’espectroscòpia d’infraroig proper (NIRS), crucials avui dia per fixar la població en zones rurals, afavorint per tant el desenvolupament de les mateixes.

Objectiu principal: Millora de l’eficiència energètica de la tecnologia en equips i processos, relacionats amb la climatització i el fred industrial
Inversió realitzada: 246.228€
Localització: Centre productiu situat a c/ Flix nº29 Reus
Ajuda obtinguda: 52.514,99 a través de la Línia d’ajudes d’estalvi i eficiència energètica en PIMEs i grans empreses del sector industrial, cofinançat pel Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE amb càrrec al fons nacional d’eficiència energètica.

Objectiu principalAmpliació y modernització de les instal·lacions pel processat de fruits secs
Inversió realitzada: 362.118,27€
Localización: Centre productiu situat a la crta. Olivenza, Badajoz
Ajuda obtinguda: 86.908,38 € a través de l’establer en el Decret 306/2015, de 4 de desembre, pel que s’estableix el Règim d’Incentius Agroindustrials en l’Àmbit de la Comunitat Autònoma d’Extremadura, relativa a l’ajuda del desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

BORGES AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL NUTS, S.A ha dut a terme el projecte “Disseny i desenvolupament d’una nova línia de producció de pasta d’ametlla innovadora en les instal·lacions de Borges 2” en el municipi de Reus, número d’expedient 93800042017. Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a les ajudes emmarcades en les Prioritats 3.A) i 5), de la Mesura 04 corresponent a “Inversions en actius físics”, i en les Operacions 04.02.01 i 04.02.02 del “Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020”, per un import de 469.890,31€, rebent una subvenció de 46.989,03€ cofinançada en les següents proporcions: 57% a càrrec de la partida AG06 D/77000400/6130/0000 dels pressupostos del DARP i el 43% a càrrec dels FEADER.

Grup Operatiu ALMON: Claus per millorar el maneig de la moniliosi en ametller

El Grup Operatiu ALMON (GO) està format pel consorci d’empreses, CRISOLAR NUTS SL, com a líder del projecte, BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, UNIÓ NUTS, OCEAN ALMOND, FRUITS SECS LES GARRIGUES i l’IRTA com a centre tecnològic.

A Catalunya, el conreu de l’ametller (Prunus dulcis) és un conreu típic de les comarques litorals de Tarragona i de la plana de Lleida, principalment de secà, que s’havia reservat tradicionalment a zones marginals perquè es tracta d’una de les poques alternatives productives en terres semiàrides i sòls de baixa qualitat. Però, a partir dels estudis de l’IRTA, s’han impulsat noves varietats i noves tècniques de conreu de l’ametller en regadiu (nous models productius, noves estratègies de reg, etc). En aquest context de noves pràctiques agronòmiques i sistemes de cultiu de l’ametller és necessari fer atenció a les malalties que puguin limitar el desenvolupament potencial i consolidació de les noves plantacions de regadiu, com pot ser la malaltia causada per Monilinia spp. L’objectiu d’aquest projecte ha estat millorar el coneixement dels agents causants de la moniliosi en ametller per tal de generar informació imprescindible per a millorar-ne el seu control.

Resultats finals i recomanacions pràctiques

Els estudis per identificar les fonts d’inòcul primari han mostrat que, a les finques avaluades, la terra de sota dels arbres no presenta espores de Monilinia spp., i que la principal font d’espores son les mòmies presents al terra i l’arbre, especialment, les últimes. També els xancres de fusta amb símptomes de moniliosi mostraven espores d’aquest fong. Per tant, es recomanable l’eliminació de tot aquest tipus de material vegetal durant la tardor-hivern per tal de què l’inòcul primari a la següent campanya sigui el mínim possible.

Com a font d’inòcul secundari, s’ha determinat a Monilinia spp. com a causant dels punts d’infecció amb símptomes de la malaltia. A més, la seva incidència va estar altament correlacionada amb les condicions meteorològiques, principalment la pluja. S’han identificat espores de Monilinia spp. durant tot el cicle fenològic del cultiu, en flors i durant el desenvolupament del fruit, així com en els xancres. En canvi, ambientalment la presència de Monilinia spp. als camps avaluats es pot considerar insignificant i no determinat com a font d’inòcul secundari. Els tractaments per al seu control hauran de ser aplicats quan el risc d’infecció es doni.

La totalitat de soques aïllades en aquests camps s’han identificat com Monilinia laxa, i s’han observat diferències entre els aïllats respecte a la seva capacitat per infectar flors i fruits.

A l’hora de caracteritzar i seguir la malaltia a camp per avaluar els danys i pèrdues que produeix, s’ha observat una elevada variabilitat a camp, però que una avaluació dels arbres fins a 2 m es suficient. De nou, s’ha detectat que el nombre d’inflorescències i/o brots afectats es veu altament afectat per les condicions climàtiques, sent la campanya 2020 la que més incidència de malaltia va presentar.

La monitorització de la malaltia per Catalunya, però també per altres zones productores, ha mostrat que la principal espècie causant d‘aquesta malaltia és M. laxa. Amb els aïllats obtinguts i avaluats, no s’han detectat resistències als fungicides més utilitzats en el maneig intensiu d’aquest cultiu; tampoc s’han detectat diferències en la línia base de fungicides com el fludioxinil, fenbuconazol, piraclostrobin, tebuconazol i difenoconazol.

Conclusions

 • La principal espècie causant de moniliosi en ametller és Monilinia laxa.
 • Les fonts d’inòcul primari són les mòmies, principalment les que estan ubicades als arbres, i també els xancres.
 • Com a font principal d’inòcul secundari, s’ha trobat que les espores de laxa principalment estan presents en flors i fruits durant diferents estadis del seu desenvolupament, així com en xancres. Ambientalment la presència d’aquest patogen a camp és pràcticament nul·la.
 • Les avaluacions de la incidència de malaltia a camp es poden realitzar comptabilitzant el material vegetal amb símptomes que està ubicat fins a 2 metres d’alçada; no cal l’avaluació dels arbres sencers.
 • S’ha monitoritzat la presència de Monilinia , i principalment M. laxa, en totes les zones productores, tant de Catalunya, com de la resta de l’Estat Espanyol.
 • Els aïllats procedents de mostres obtingudes de camps amb maneig intensiu, i avaluats en aquest projecte, no han mostrat resistència a cap dels 6 fungicides estudiats: fludioxinil, fenbuconazol, piraclostrobin, boscalida, tebuconazol i difenoconazol.

Dates i pressupost del projecte

Data d’inici: juliol 2019

Data final: setembre 2021

Pressupost total: 211.364,00 €

 • Finançament DARP: 86.380,08 €
 • Finançament UE: 65.163,92 €
 • Finançament propi: 59.820,00 €

Finançat per:
“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

Borges Agricultural & Industrial Nuts, juntament amb Crisol de Frutos Secos SL., Ocean Almond SL i Fruits Secs de les Garrigues SCCL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant a Estratègies per al control sostenible de Monilinia spp. en ametllers (MONCONTROL).

Les poques matèries actives amb activitat fungicida autoritzades per al cultiu d’ametller, juntament amb l’elevada pressió de velles i noves malalties a les noves plantacions d’ametller fan que calgui estudis relacionats amb una d’aquestes malalties fúngiques com la Monilinia spp. Per tant, l’objectiu principal del projecte és dissenyar noves estratègies de control davant de la Monilinia Spp. en ametller, aplicades al camp.

MONCONTROL està emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Finançat per:
Projecte finançat a través de l’operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Qualitat

Borges Agricultural & Industrial Nuts dedica especial atenció a la qualitat des de la selecció de les millors fonts i productes disponibles fins a l’elaboració i envasament dels fruits secs. El Grup compleix amb els més estrictes estàndards de qualitat, la qual cosa fa possible conservar les qualitats intrínseques del producte, garantir-ne la seguretat alimentària i la traçabilitat en tot moment. Entre els certificats de qualitat de Borges Agricultural & Industrial Nuts destaquen:

BRC – Certifica la qualitat dels proveïdors i el sistema de seguretat alimentària de distribuïdors i supermercats.

CCPAE – Audita i certifica que els productes alimentaris són cultivats sota criteris ecològics estant homologat per la Unió Europea i organismes internacionals.

Sedex –  És un format comú de metodologia i informe d’auditoria que agrupa les millors pràctiques en tècniques d’auditoria de comerç ètic.

Halal – Certificat que avala el seguiment de les normes de sanitat i higiene i el compliment dels preceptes religiosos de la llei islàmica en el procés productiu.

IFS – Assegura la qualitat i seguretat alimentària de proveïdors respecte als seus distribuïdors.

ISO 1400 1 – Referència principal per a la gestió ambiental en totes les organitzacions del món.

Kosher – Aprovat per la Unió Ortodoxa per la supervisió de les normes de sanitat, higiene i compliment dels preceptes religiosos de la llei jueva en el procés productiu.

DO Avellana de Reus – Certifica que la producció, elaboració y transformació del producte es realitzen a la zona geogràfica delimitada.

Global GAP és la norma amb reconeixement internacional per la producció agropecuaria. Garanteix una producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar als productors, minoristes i consumidors en totes les parts del món.

ESAGUA – Certifica el càlcul de la petjada hídrica.